سیستم تشکیلات سازمانی

ثبت، تغییر و نگهداری اطلاعات ساختار سازمانی

سازمان با مجموعه‌ای از واحد‌ها، پست‌ها و متصدیان این پست‌ها شکل می‌گیرد و رشد و توسعه سازمان و کنترل عملکرد آن بر اساس نیروی کار و پست سازمانی از کارهایی است که واحد تشکیلات انجام می‌دهد. سیستم تشکیلات وظیفه ثبت، تغییر و نگهداری اطلاعات ساختار سازمانی را بر عهده دارد. تمامی ساختار سازمانی قسمتهای مختلف سازمان و پستهای موجود در سازمان در این سیستم تعریف شده و قابل مشاهده است که توسط سیستمهای دیگر مانند حقوق و دستمزد، اموال و پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سلسله مراتب واحد‌ها و پستهای سازمان مهم‌ترین کارآیی این زیرسیستم می‌باشد. همچنین اطلاعات واحد‌ها، پست‌ها و طبقه بندی مشاغل سازمان در این سیستم ثبت می‌گردد. سیستم تشکیلات سازمانی پارس فناوران با داشتن امکانات قوی در عملیات و گزارش گیری، کار‌شناسان تشکیلات را قادر می‌سازد تا واحد‌ها و پست‌ها را مدیریت نمایند. این سیستم با سیستم کارگزینی و صدور احکام در ارتباط می‌باشد و باتصدی شدن و بلاتصدی شدن پست‌ها با توجه به صدور حکم انجام می‌گردد.

سیستم تشکیلات سازمانی

:: امکانات سیستم تشکیلات سازمانی در یک نگاه

- امکان تعریف اساسنامه شرکت و آئین نامه استخدامی و سایر ظوابط تشکیلاتی - امکان تعریف سطوح مختلف تشکیلات شرکت و ترتیب قرارگرفتن آن‌ها تا سطح پست‌های قابل تصدی - امکان تعریف شناسنامه کلی شرکت و شناسنامه واحد‌ها - امکان تعریف عملکرد و اهم فعالیت واحد‌ها و شعب تحت پوشش - امکان اصلاح قوانین مربوط به تشکیلات شرکت به همراه ثبت تاریخ اصلاح - امکان ارائه نمودار سازمانی کلی - امکان ارائه نمودار سازمانی سایر واحد‌ها اعم از واحدهای ستاد، استان و شعب تحت پوشش - امکان نگهداری و مشاهده نمودارهای سازمانی قبلی - امکان اضافه و یا حذف نمودن شعب و واحد‌های فرعی - امکان تعریف پست‌های سازمانی تا سطوح و درجه بندی شعب - امکان اضافه، حذف و جابجایی پست‌های سازمانی - امکان تغییر عناوین پست‌های سازمانی - امکان ثبت و اصلاح تاریخچه و سیر تحول - امکان درج مشخصات کارمندی متصدی هر پست - امکان تعریف شرح وظایف واحد‌های سازمانی - امکان اصلاح شرح وظایف واحد‌های سازمانی و ثبت تاریخ اصلاح - امکان تعریف شرح وظایف پست‌های سازمانی - امکان اصلاح شرح وظایف پست‌های سازمانی و ثبت تاریخ اصلاح - امکان اضافه، اصلاح، حدف و جابجایی وظایف از یک واحد به واحد دیگر - امکان اضافه، اصلاح و جابجایی نیروی انسانی از یک واحد به واحد دیگر - امکان اضافه، اصلاح، حدف و جابجایی واحدهای سازمانی - امکان ثبت و اصلاح تاریخچه واحد‌های سازمانی - امکان تعریف موقعیت واحد‌ها بر اساس مناطق چند گانه و درجه واحد‌ها - امکان جستجو بر اساس شرح وظایف، تاریخچه، سابقه، منطقه، درجه، تاریخ، شرایط احراز واحد‌ها و نظایر آن - امکان گزارش گیری از لیست پست‌های موجود در کل شرکت یا یک استان یا شعبه، و.... - امکان گزارش گیری آماری از تعداد و نوع واحد‌های شرکت - امکان گزارش گیری آماری از تعداد و نوع پست‌های شرکت - امکان گزارش گیری آماری از تعداد و نوع واحد‌ها و پست‌های سازمانی بر اساس مناطق چهارگانه شرکت - امکان گزارش گیری و مشاهده شرایط احراز پست‌های سازمانی - امکان گزارش گیری از تعداد کل پست‌های سازمانی شرکت اعم از با تصدی و بلا تصدی - امکان گزارش گیری پویا - امکان ارتباط و تبادل اطلاعات با سیستم کارگزینی و بودجه بندی عملیات - حدود دسترسی برای کاربران و ...