سیستم تدارکات

کنترل فعالیت‌ها و خرید بصورت یکپارچه

این سیستم که شامل نرم افزار‌های تدارکات، انبار، کار‌پردازی و چاپخانه به عنوان یک سیستم جامع و یکی از بهترین راهکارهای اتوماسیون می‌باشد. سیستم خرید و تدارکات به منظور انجام عملیات مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌های روزانه واحدهای تدارکاتی و خرید بصورت یکپارچه با سایر زیر سیستم‌ها طراحی گردیده است که کنترل عملیات از مرحله درخواست کالا تا تحویل کالای خریداری شده به انبار از جمله وظایف این سیستم می‌باشد.


::امکانات سیستم تدارکات در یک نگاه

تعریف انواع انبار - تعریف کارپردازان یا مسئولین خرید - تعریف تنخواه گردان - تعریف شعب - تعریف انباردار‌ها و مشخصات شخصی و شغلی آن‌ها - ثبت اطلاعات کالا شامل: نام، طبقه، واحد شمارش، کشور سازنده، شرکت سازنده، مصرفی یا غیر + کد گذاری - تعریف انواع واحدهای شمارش کالا - تعریف انواع طبقات کالا و تخصصی یک کالا به طبقات مختلف - تعیین کالاهای انبار برای هر سال مالی - تعریف کالاهای مشابه برای هر یک از اقلام - تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آن‌ها شامل: نام، نشانی، تلفن و ... - تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آن‌ها - تعریف واحدهای درخواست کننده کالا - تعریف افراد تحویل گیرنده کالا در واحد‌ها و مشخصات شخصی و شغلی آن‌ها - تعریف واحدهای سازمان - تعریف منابع تهیه کالا - ثبت کالاهای مرجوعی از واحد‌ها - ثبت کالاهایی که جهت تعمیرارسال می‌گردند. - تعیین انواع روش‌های قیمت گذاری - ثبت اطلاعات مربوطه به فروش اضافه کاغذ باطله‌ها و وسایل اضافی با مزایده و ...


:: عملیات سیستمی

امکان ثبت اطلاعات و درخواست از طریق پورتال توسط دیگر بخش‌ها - عملیات مربوط به ورودکالا به انبار - صدور درخواست خرید کالا و پیگیری آن - پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده - امکان صدور حواله برای کالاهای ضایعاتی - اولویت بندی درخواست‌ها و کنترل اعتبارات و برنامه خرید - تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر - تبادل اطلاعات با سیستم اموال و دارایی‌های ثابت - تبادل اطلاعات با سیستم پرسنلی - تصویه تنخواه - خرید توسط تدارکات فقط برای ساختمانهای ستادی - خرید با فاکتور یا پیش فاکتور - درخواست دریافت مطبوعات از مدیریت تدارکات - ارسال درخواست به کمیته مطبوعات - ثبت درخواست چاپ مطبوعات در چاپخانه‌های خارج از شرکت - ثبت پیش بینی تعداد مطبوعات هر شعبه - ارسال درخواست خرید کاغذ برای مناقصه - انبار گردانی برای کاغذ و مطبوعات - درخواست دریافت کاغذ از تدارکات تحت فرمهای از پیش تعریف شده - درخواست خروج کاغذ از انبار - ارسال تنخواه برای چاپخانه جهت مخارج جاری - تهیه بلیط برای مدیریت‌ها به صورت تکی و گروهی - کنسل کردن بلیط‌ها ...

:: گزارشات سیستم

گزارش از صورت حساب‌های خرید - گزارش از مسئولین خرید در بازه‌های قیمت و بازه‌های تاریخ - جستجو بر اساس نام کالا، بخشی از نام، کد کالا و بخشی از کد و یا به عبارتی جستجو روی - ایجاد انواع گزارش‌های تاریخچه‌ای، عملیاتی و مدیریتی - گیری از موجودی کاغذ در انبار، فهرست و مشخصات کالا‌ها وگزارش‌های کنترل - گزارش گیری از اقلام تحویلی به واحد‌ها - گزارش مصرف کالا به تفکیک کالا، واحدهای تحویل گیرنده و شخص تحویل گیرنده - گزارش گیری از اقلامی که به نقطه سفارش رسیده‌اند و گزارش سفارش‌های انجام شده و نشده - گزارش گیری از اقلام راکد، گزارش قطعات پر مصرف و کم مصرف - گزارش گیری از مصرف مراکز هزینه و مصرف بخش‌های مختلف دستگاه - امکان گزارش گیری از اقلامی که در یک دوره گردش داشته‌اند و تهیه فهرست گردش اسناد - گزارش گیری از موجودی اول دوره مالی - گزارش گیری از در خواست‌های کالا‌ها از انبار، کالا‌های رسیده به انبار، حواله صادر - گزارش گیری از کالاهای امانی وارده یا صادره به تفکیک مراکز هزینه - گزارش گیری از فهرست فروشندگان - گزارش گیری از عملیات انتقال کالا - گزارش گیری از وضعیت کالای برگشتی - گزارش گیری از قیمت کالا‌ها - تهیه پشتیبان کامل از اطلاعات سیستم - امکان چاپ فاکتور‌ها، گزارشات ورود کالا - تعریف ورودی کاغذ‌های خریداری شده و گزارش از خروجی آن‌ها - گزارش از موجودی کاغذ‌های چاپ شده - گزارش از مجوز‌ها برای یک شعبه استان و یا مشخصات یک مجوز - گزارش از تعداد کاغذهای تحویل گرفته شده و محل انبار ... - و ...