:: مفاهيم Navigation

طراحي خوب آن است که مندرجات را به خوبي توصيف مي کند . بدون يک برنامه ريزي دقيق از اينکه چگونه محتويات سايت را به خوبي به هم اتصال دهيد طراحي سايت دچار سر در گمي خواهد شد و با شکست مواجه مي شود . کاربران بايد بدانند که نقاط مبهم ديگر در کجا قرار دارند و چگونه بايد به آنجا بروند و چنانچه هر کدام از اين فاکتورها را فراموش کرديد کاربران به سايتهاي ديگر خواهند رفت.......
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها