:: طراحی سایت انجمن صنفی بازیافت

به استناد تبصره یک ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 71/10/06 هیئت محترم وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 91/03/24 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 91/03/24 به مدت سه سال و بازرسان آنها از تاریخ مذکور به مدت یکسال انتخاب شده اند

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها