:: طراحی وب سایت موسسه کامپوزیت ایران

نظر به اهمیت تکنولوژی مواد و سازه‌های کامپوزیتی و سرعت توسعه آن در صنایع مختلف دفاعی و شهری در ایران، ایجاد مرکزی بعنوان یک واحد تحقیق و توسعه و آموزشی پویا الزامی است. نظر به اهمیت این امر، دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به پتانسیل‌های موجود در این راستا به ایجاد مؤسسه کامپوزیت ایران اقدام نموده است.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها