:: طراحی وب سایت پوشاک لچک

لچک پارچه ایست مربع که زنان هر دو گوشه ٔ آن را بر بالای هم اندازند بعنوانی که مثلث شود و آن تکلفات بسیار کنند از کشیده دوزی و گلابتون دوزی و جواهرن یز در آن بدوزند و بر بالای سر آغوج بگذارند و بر سر بندند چنانکه دو گوشه ٔ آن در زیر حنک و چانه ٔ ایشان بسته شود و مضبوط گردد.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها